torpeda10

364 teksty – auto­rem jest tor­pe­da10.

Na nic peany, na nic pochwały,
"Ja­kiś Ty dob­ry, o ja­ki wspaniały..."
Na nic zdro­we war­tości i wszel­kie starania
By "mieć ser­ce i nim pat­rzeć" nawoływania,
gdyż wszys­tko to nag­le gi­nie jak kar­tka na stosie,
gdy brak Ci Człowieku sreb­rników w Twym trzosie... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 maja 2017, 16:14

Zaufa­nie niczym sta­tek, łat­wo wypływa na ludzkie sze­rokości, lecz jeszcze łat­wiej niszcze­je po zet­knięciu ze skałą obojętności... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 maja 2017, 22:23

Pośród chmur słońce wschodzi,
ciepłem ludzi oswobodzi,
wszak od połud­nia, aż do rana
stworze­nia cu­dow­ność jest tkana... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 maja 2017, 08:53

Może Ci się zdać trud­na to mowa,
Naj­bar­dziej ra­nią nieroz­ważne słod­kie słowa,
gdyż za­miast ra­dości potęgują troski,
prze­pełniają zabójczym ja­dem, ta­kie to zgłoski... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 kwietnia 2017, 14:21

Gdy życie Twe jak gęsta knieja,
przytłaczająca i pełna niepokoju,
Diag­no­zując za­razem skup się na leczeniu,
gdyż pośród miłości cu­du odżywa nadzieja,
I po­rywis­ta burza sta­je się oazą spokoju,
Ta­kież to piek­no skry­te w ludzkim istnieniu... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 stycznia 2017, 18:11

Gdy Twe życiowe bu­ty od szla­ku podarte
I za wszelką cenę szu­kasz sil­ne­go doznania...
Pa­miętaj, w pros­to­cie niez­wykłe piękno jest zawarte,
Wys­tar­czy ot­worzyć swe ser­ce i zacząć od poznania...

Ze szczególną de­dykacją dla Wyjątko­wej Góraleczki:) 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 stycznia 2017, 16:43

Dlacze­go to życie tak prze­pełnione troskami?
Jes­teś tyl­ko człowiekiem, a nie na równi z Bogami...
Dzieląc się z bra­tem tru­dami, w em­pa­tii dochodzisz do sedna,
że wspólnie z Kimś krocząc wyt­chnienie się zjedna... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 stycznia 2017, 15:13

Pośród ludzkiego ser­ca są i tęsknoty...
Żale, smut­ki, codzien­ne kłopoty...
Lecz gdy­by sięgnąć w głębsze zakamarki,
są tam cen­ne przy­mioty oraz podarki,
god­ność, cząstka dob­ra, ot Twe ta­len­ty i marzenia...
nic nie dos­trze­gasz? -Dob­ra jest po­ra do ich odkurzenia... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 25 grudnia 2016, 12:07

Krzątasz się już długo, lecz aura Twa na­dal niewyspana?
Zacznij więc dob­rym słowem i uśmie­chem z sa­mego rana... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 października 2016, 09:14

Praw­dzi­wej ra­dości szu­kasz za wszelką cenę?
Życie Twe od­gry­wa ciągle go­ryczy scenę?
Choć dro­ga ludzka często niepew­na i śliska,
choć los let­nią porą śniegiem w twarz ciska,
choć ułuda i smu­tek nie dają wytchnienia,
i życie Twe sta­je się ciężkie niczym z kamienia...

Pa­miętaj, iż szczęścia do­zy wiele
Da­je Miłość i wier­ni Przyjaciele,
których obec­ność do­ceniaj o każdej porze:
"Dob­rze, że jes­teś mój Przy­jacielu i Ty Oj­cze, Boże" 

myśl
zebrała 8 fiszek • 19 października 2016, 08:14

torpeda10

Kto chce popisać? GG: 22041549

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

torpeda10

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 maja 2017, 17:50yestem sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niczym sta­tek, łat­wo [...]

30 kwietnia 2017, 14:41Cris sko­men­to­wał tek­st Może Ci się zdać [...]

31 stycznia 2017, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy życie Twe jak [...]

26 stycznia 2017, 18:06torpeda10 sko­men­to­wał tek­st Gdy Twe życiowe bu­ty [...]

26 stycznia 2017, 18:04torpeda10 sko­men­to­wał tek­st Im płyt­sze życie, tym [...]

26 stycznia 2017, 17:57Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Dlaczego to życie tak [...]

26 stycznia 2017, 17:55Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Gdy Twe życiowe bu­ty [...]

26 stycznia 2017, 17:31torpeda10 sko­men­to­wał tek­st Gdy Twe życiowe bu­ty [...]

26 stycznia 2017, 17:14yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy Twe życiowe bu­ty [...]

21 stycznia 2017, 19:18Eufemia sko­men­to­wał tek­st Dążyć do praw­dzi­wej miłości [...]