torpeda10

360 tekstów – auto­rem jest tor­pe­da10.

Gdy życie Twe jak gęsta knieja,
przytłaczająca i pełna niepokoju,
Diag­no­zując za­razem skup się na leczeniu,
gdyż pośród miłości cu­du odżywa nadzieja,
I po­rywis­ta burza sta­je się oazą spokoju,
Ta­kież to piek­no skry­te w ludzkim istnieniu... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 stycznia 2017, 18:11

Gdy Twe życiowe bu­ty od szla­ku podarte
I za wszelką cenę szu­kasz sil­ne­go doznania...
Pa­miętaj, w pros­to­cie niez­wykłe piękno jest zawarte,
Wys­tar­czy ot­worzyć swe ser­ce i zacząć od poznania...

Ze szczególną de­dykacją dla Wyjątko­wej Góraleczki:) 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 stycznia 2017, 16:43

Dlacze­go to życie tak prze­pełnione troskami?
Jes­teś tyl­ko człowiekiem, a nie na równi z Bogami...
Dzieląc się z bra­tem tru­dami, w em­pa­tii dochodzisz do sedna,
że wspólnie z Kimś krocząc wyt­chnienie się zjedna... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 stycznia 2017, 15:13

Pośród ludzkiego ser­ca są i tęsknoty...
Żale, smut­ki, codzien­ne kłopoty...
Lecz gdy­by sięgnąć w głębsze zakamarki,
są tam cen­ne przy­mioty oraz podarki,
god­ność, cząstka dob­ra, ot Twe ta­len­ty i marzenia...
nic nie dos­trze­gasz? -Dob­ra jest po­ra do ich odkurzenia... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 25 grudnia 2016, 12:07

Krzątasz się już długo, lecz aura Twa na­dal niewyspana?
Zacznij więc dob­rym słowem i uśmie­chem z sa­mego rana... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 października 2016, 09:14

Praw­dzi­wej ra­dości szu­kasz za wszelką cenę?
Życie Twe od­gry­wa ciągle go­ryczy scenę?
Choć dro­ga ludzka często niepew­na i śliska,
choć los let­nią porą śniegiem w twarz ciska,
choć ułuda i smu­tek nie dają wytchnienia,
i życie Twe sta­je się ciężkie niczym z kamienia...

Pa­miętaj, iż szczęścia do­zy wiele
Da­je Miłość i wier­ni Przyjaciele,
których obec­ność do­ceniaj o każdej porze:
"Dob­rze, że jes­teś mój Przy­jacielu i Ty Oj­cze, Boże" 

myśl
zebrała 8 fiszek • 19 października 2016, 08:14

Gdy w Twym ser­cu ra­dość stoi,
za­raz miłość się os­woi,
gdy w Twej duszy wios­na trwa,
świat wo­koło na cyt­rze gra.

Choć cza­sem nad Tobą roz­kwitną czar­ne chmury,
przy­wołuj w myślach zgłos­ki będące tu, u góry:) 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 czerwca 2016, 07:04

Pośród zgiełku i gwa­ru codzienności,
nie za­pomi­naj o swej ludzkiej godności,
wsłuchując się w swe­go ser­ca me­lodii brzmienie,
uko­jenia ciszy bo­gate westchnienie... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 marca 2016, 22:26

Za­biegając zbyt­nio o dob­ro bliźniego, nies­te­ty łat­wo ut­ra­cić siebie... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 11 lutego 2016, 10:28

Na błęki­cie nieba życia lo­sy codzien­nie pisane,
Bóg rzeźbiarz przy­goto­wuje dłutem chmur­ki ociosane,
By w trudzie dnia dos­trzec wiel­kość prostoty,
której wiel­kie bo­gac­two na drodze ludzkiej istoty... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 24 listopada 2015, 22:32

torpeda10

Kto chce popisać? GG: 22041549

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

torpeda10

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

31 stycznia 2017, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy życie Twe jak [...]

26 stycznia 2017, 18:06torpeda10 sko­men­to­wał tek­st Gdy Twe życiowe bu­ty [...]

26 stycznia 2017, 18:04torpeda10 sko­men­to­wał tek­st Im płyt­sze życie, tym [...]

26 stycznia 2017, 17:57Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Dlaczego to życie tak [...]

26 stycznia 2017, 17:55Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Gdy Twe życiowe bu­ty [...]

26 stycznia 2017, 17:31torpeda10 sko­men­to­wał tek­st Gdy Twe życiowe bu­ty [...]

26 stycznia 2017, 17:14yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy Twe życiowe bu­ty [...]

21 stycznia 2017, 19:18Eufemia sko­men­to­wał tek­st Dążyć do praw­dzi­wej miłości [...]

21 stycznia 2017, 19:17Eufemia sko­men­to­wał tek­st Serce pełne em­pa­tii sta­je [...]

21 stycznia 2017, 19:10Eufemia sko­men­to­wał tek­st Dlaczego to życie tak [...]