torpeda10

369 tekstów – auto­rem jest tor­pe­da10.

Gdy obec­ności wsty­du nie do­puszczasz człowieku do siebie,
Sta­jesz się bar­dziej strudzo­ny i ciężej prze­konać się do Ciebie...
Wstyd bo­wiem har­tu­je Twą praw­dziwą ludzką osobowość,
ubo­gacając niczym bra­ter­ska przy­jaźń lub piękna miłość... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 lutego 2018, 23:27

Sa­mot­ności swej nie okiełznasz tak łatwo,
gdy pływasz na bez­drożach życiową tratwą...
Więc otwórz się na przy­jaźń bądź miłości zew,
Niech już dziś popłynie wokół ra­dos­ny śpiew... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 stycznia 2018, 08:35

Sztor­my prze­miną, pus­tka złamana,
Człeku nie pękaj jak bańka mydlana,
Płyń ciągle pod prąd na życiowy szczyt,
Niech tak się ma­luje Twój codzien­ny ryt. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 stycznia 2018, 19:23

Choć życie ludzkie tar­gają niepokoje
i po­rywis­te wiat­ry ata­kują niestety...
Ty się nie pod­da­waj, lecz wal­cz o swoje,
mając na względzie swe oso­bis­te piorytety. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 września 2017, 12:33

Życie - je­dyna szkoła, od której Człowiek nie uświad­czy wol­ne­go, na­wet w cza­sie wakacji... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 sierpnia 2017, 15:15

Na nic peany, na nic pochwały,
"Ja­kiś Ty dob­ry, o ja­ki wspaniały..."
Na nic zdro­we war­tości i wszel­kie starania
By "mieć ser­ce i nim pat­rzeć" nawoływania,
gdyż wszys­tko to nag­le gi­nie jak kar­tka na stosie,
gdy brak Ci Człowieku sreb­rników w Twym trzosie... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 maja 2017, 16:14

Zaufa­nie niczym sta­tek, łat­wo wypływa na ludzkie sze­rokości, lecz jeszcze łat­wiej niszcze­je po zet­knięciu ze skałą obojętności... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 maja 2017, 22:23

Pośród chmur słońce wschodzi,
ciepłem ludzi oswobodzi,
wszak od połud­nia, aż do rana
stworze­nia cu­dow­ność jest tkana... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 maja 2017, 08:53

Może Ci się zdać trud­na to mowa,
Naj­bar­dziej ra­nią nieroz­ważne słod­kie słowa,
gdyż za­miast ra­dości potęgują troski,
prze­pełniają zabójczym ja­dem, ta­kie to zgłoski... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 kwietnia 2017, 14:21

Gdy życie Twe jak gęsta knieja,
przytłaczająca i pełna niepokoju,
Diag­no­zując za­razem skup się na leczeniu,
gdyż pośród miłości cu­du odżywa nadzieja,
I po­rywis­ta burza sta­je się oazą spokoju,
Ta­kież to piek­no skry­te w ludzkim istnieniu... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 stycznia 2017, 18:11

torpeda10

Kto chce popisać? GG: 22041549

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

torpeda10

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 lutego 2018, 23:27torpeda10 do­dał no­wy tek­st Gdy obec­ności wsty­du nie [...]

23 stycznia 2018, 18:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sztormy prze­miną, pus­tka złama­na, Człeku [...]

15 stycznia 2018, 08:35torpeda10 do­dał no­wy tek­st Samotności swej nie okiełznasz [...]

11 stycznia 2018, 07:22torpeda10 sko­men­to­wał tek­st Sztormy prze­miną, pus­tka złama­na, Człeku [...]

10 stycznia 2018, 21:24eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Sztormy prze­miną, pus­tka złama­na, Człeku [...]

10 stycznia 2018, 21:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sztormy prze­miną, pus­tka złama­na, Człeku [...]

10 stycznia 2018, 20:59yestem sko­men­to­wał tek­st Sztormy prze­miną, pus­tka złama­na, Człeku [...]

10 stycznia 2018, 20:04giulietka sko­men­to­wał tek­st Sztormy prze­miną, pus­tka złama­na, Człeku [...]

10 stycznia 2018, 19:23torpeda10 do­dał no­wy tek­st Sztormy prze­miną, pus­tka złama­na, Człeku [...]

14 września 2017, 12:33torpeda10 do­dał no­wy tek­st Choć życie ludzkie tar­gają [...]